Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A mondat

  A mondat a szöveg és beszéd egysége, kapcsolatot teremt a beszélő, a hallgató és a valóság között, a közlést egy teljes jelentésmozzanattal viszi tovább, kifejezi a beszélő nyelvi igényességét.

  A mondat jelentése a közlésben többrétegű:

  • a., A mondatot alkotó nyelvi jelek jelentésének összessége, illetve az ezt árnyaló másodlagos jelentés – ez a mondat tartalma.
  • b., Az a szándék, amelyet a beszélő a mondat megalkotásával meg akar valósítani (pl.: tájékoztatás, felhívás, kérés, érzelem kifejezése).
  • c., Az a szándékolt hatás, amit a mondat a hallgatóra gyakorol. (pl.: megnevetteti, elgondolkoztatja stb.).
   A beszélőnek a valósághoz való viszonya és szándéka erősen hat a mondatok nyelvi megformálásának módjára, és az ezen alapuló eltérő kifejezésmódot nevezzük a mondat modalitásának.

  A mondat modalitása ötféle lehet:

  Kijelentő mondat: Nyugodt hangú megállapítást, közlést fejez ki, tájékoztat. “Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.” (Petőfi: Az Alföld).
  Kérdő mondat: Kérdezünk, tudakolunk valamit.

  • kiegészítendő kérdés: hiányos ismeretet kívánunk kiegészíteni.
  • eldöntendő kérdés: bizonytalan ismeretre kérdezünk rá. “Mi dolgunk a világon?” (Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban).

  Felkiáltó mondat: Érzelem kifejezése. “Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!” (Petőfi: A puszta télen); Szabadság, szerelem!
  Óhajtó mondat: Vágyat, óhajtást fejez ki, jellemző a feltételes mód használata.
  Felszólító mondat: Kérést, bíztatást, felszólítást, parancsot fejez ki. A beszélő gyakran megszólítással hívja föl annak a figyelmét, akihez a felszólítást intézi. Jellemző a felszólító mód. “Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! (Vörösmarty: Szózat).

  A magyar nyelvben a mondatfajták megformálásának legfőbb nyelvi eszközei: az igemódok, a mondatfonetikai eszközök (hanglejtés, hangsúly, szünet, hangmagasság), írásban az ezekre utaló írásjelek, bizonyos lexikai elemek (módosítószók, névmások, indulatszók).

  A MONDATFAJTÁK SZERKESZTETTSÉG SZERINT

  A mondat lényegi tulajdonsága a szerkesztettsége, a nyelvi eszközök összekapcsolása a nyelv szabályrendszere alapján, az adott beszédhelyzetnek megfelelően.
  A szerkesztettség szerint a mondat lehet:

  • tagolt:
  • teljes (az alanyi ás állítmányi rész felismerhető):
  • egyszerű:
  • tőmondat (alany és állítmány),
  • bővített mondat,
  • összetett:
  • alárendelő (* bővítmény helyettesíthető, kivéve az igei állítmányt),
  • mellérendelő:
  • kapcsolatos: a tagmondatok között kapcsolat van, (*; és, s, meg, is, sem, se; is–is, sem–sem, se–se; nemcsak–hanem…is),
  • ellentétes, a tagmondatok tartalma között ellentmondás, szembeállítás van, (de, azonban, ellenben, mégis, mégsem, hanem),
  • választó, a tagmondatok lehetőségei közül választani lehet, (vagy; vagy–vagy, akár–akár),
  • következtető, a második tartalma az elsőből levont következtetés (ezért, tehát, ennélfogva).
  • magyarázó, a második az első magyarázatát adja (ugyanis, hiszen, tudniilik), vagy bővebben, kifejti (azaz, vagyis),
  • hiányos (az alany és/vagy az állítmány hiányzik, de kiegészíthető),
  • tagolatlan (csak a beszédhelyzetben érthető; alannyal és állítmánnyal, nem egészíthető ki), pl.: Rajta!, Igen.