Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A nyelvi jel és jelrendszer

  A nyelv a legegyetemesebb jelrendszer. Minden nyelv univerzális, struktúrája azonos:
  nyelv = jelkészlet + szabályok /nyelvtan, grammatika/ + hagyomány

  A jel olyan (látható, hallható, tapintható ) érzékelhető fizikai jelenség, amelynek a jelet használó csoport által elfogadott jelentése van. (ez több, mint, ami közvetlenül észlelhető)
  összetevői: alak, jelölő (érzékszervekkel felfogható)
  jelentés /amire utal, amit szimbolizál az alak, a jelölő/
  pl. közlekedési táblák, állami jelképek,

  A nyelvi jel hangalak és jelentés együttese, és a valóság egyes elemeit (jeltárgy)tükrözi.
  A hangalak az a hangsor /betűsor, amit hallunk és látunk. A jelentés az fogalom, amire a hangalak hallásakor vagy látásakor gondolunk, a jelentés a nyelvi jel tartalma, használati értéke (többnyire meghatározza, hogy a szó milyen körülmények között használható fel).

  A nyelvi jel jellemzői:
  Jel = jelölő (hangalak) + jelölt (tartalom)
  értelem, jelentés
  kölcsönösen felidézik egymást, bár kapcsolatuk konvención alapul

  • érzékszervekkel felfogható
  • önmagánál többet jelent, szimbolikusan utal valamire
  • a nyelvhasználat, a beszéd során jön létre
  • a nyelv a valóságot az elvonatkoztató gondolkodás segítségével tükrözi – a tulajdonnevek kivételével minden nyelvi elem a dolgok egy osztályát jelöli
  • társadalmilag hagyományozott, független az egyéntől, a kollektív tudatban létezik
  • az emberi nyelvek alapvetően hasonló felépítésűek – vannak szófajok
  • jelrendszerbe illeszkedik = jelek + használati szabályok
  • arra használjuk, hogy embertársainkkal kapcsolatot teremtsünk

  Az általános értelemben vett jeltudomány a szemiotika (gör. széma = jel)
  Megteremtője Peirce /1839-1914/ amerikai szemiotikus.
  A jelentéstan (szemantika) foglalkozik a nyelvi jelek jelentésével, tartalmi oldalával.

  A nyelvi rendszer elemei, szintjei:

  • fonéma vagy beszédhang
   önálló jelentése nincs, csak jelentés-megkülönböztető szerepe (pl. bab –báb)
  • szóelemek (morfémák)(tő és toldalékmorfémák) – jelek – van önálló
   hangalakjuk, jelentésük (a toldalékm. – viszonyjel.)
  • szavak– szóelemekből állnak, (kexémák= szótári szavak))
  • fogalmi jelentésű, viszonyjelentésű (kötőszók)
  • többségük mondatrészként építi a mondatot (kiv. Igen,Hopp) a jelentése kiegészül
  • szószerkezetek (szintagmák)
  • mondatok

  A jelentés fajtái

  1. valóságra vonatkozás = denotatív jelentés – pl. domb
  2. beszédbeli szerepe = szintaktikai (mondattan) jelentés
  3. hangalak és jelentés viszonya alapján – lexikológiai jelentés (véletlenszerű,motivált)– pl. pl. domb – egyjelentésű, homonímia
  4. beszédben – pragmatikai (= használati) jelentése ( a szöveg jelentése, a jelentés nyelven kívüli tényezői) – domb – közömbös
  5. konnotatív jelentés – szépirodalmi szövegekben asszociációs jelentéstöbblet

  Pl.
  „Harmadnap olyankor, egy fölleges estén,
  Domb emelkedett már Toldi Miklós testén” – denotatív jelentés