Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A talaj állapotának jellemzői

  Talaj: a földkéreg felszínén a kőzetek az élővilág és a felszínt formáló egyéb tényezők (éghajlat, vízrajzi adottságok, társadalmi tevékenység) összhatására kialakuló komplex származású képződmény. Háromfázisú diszperz rendszer, mely a felszínen levő kőzetek fizikai aprózódása, kémiai mállása és biológiai átalakítása során jön létre. Jellemzője, hogy a legtöbb élőlény számára tápanyagforrásul szolgál, tehát termékeny.

  A talajok az emberi beavatkozástól függetlenül is sokfélék – számos talajképző folyamat hatására alakulnak ki (földtani, kőzettani, domborzati, éghajlati, biológiai, a talaj kora, emberi tényező). Az eredeti talajtulajdonságokat, talajfejlődési folyamatokat, a talaj mennyiségét és minőségét az ember gazdasági tevékenységével befolyásolja.

  Magyarországon 9,3 m ha földterületből 8 m ha a termőterület ( mezőgazdaságilag művelt + erdő + nádas) – és 6,3 m ha a mezőgazdasági (szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep) 66%. Magas a szántók aránya (51%) 18% az erdő. A medencehelyzetből adódik, hogy összefüggő a talajborítottság, sok a feltöltött térszín.

  A fajlagos földellátottsági mutató 0,57 ha/fő jó helyzetet mutat (Ausztrália 2 USA 1,5 de Japán 0,1, Kuvait 0,001 ha/fő). A beépítettség aránya 8-10%.

  Magyarország a mérsékelt övi erdőtalajok és a pusztai csernozjomok átmeneti zónájában helyezkedik el.

  • csernozjomok: 25% magas humusztartalom, mésztartalom, kiváló vízháztartás. Alföldön löszhátakon: Hajdúság, Bácskai- Békés-Csanádi, Mezőföld, Kisalföldön, Északi-középhegység peremén
  • barna erdőtalaj: 41% dombságokon, középhegységekben. Gyengébb termőképességűek, alacsonyabba tápanyagtartalmuk, savanyúak.
  • váztalajok: 25% homok- öntés-réti- és láptalajok
  • szikesek: 6% mésztelen szolonyec a Tiszántúlon, meszes szoloncsák a Duna-Tisza közén

  Az eredeti talajtulajdonságokat, a talaj mennyiségét és minőségét az ember befolyásolja (ipar, közlekedés, hulladékelhelyezés, bányászat, kommunális szennyezések). A talajkárosodások egy része természetes eredetű degradációs folyamatok eredménye, másik része emberi tevékenység hatására alakul ki. Egy adott területen egyidőben több degradációs folyamat is észlelhető – összetett hatás.

  Talajdegradáció = a talaj anyagforgalmának kedvezőtlen változása.

  • kémiai • fizikai • biológiai degradálódás

  Talajdegradációs faktorok:

  • savanyodás
  • erózió (víz és szél)
  • szikesedés (sók felhalmozódása)
  • vízborítás, láposodás 2% Tisza, Duna mentén Kis-Balaton, Fertő-tó
  • sivatagosodás (talajvízszint süllyedése)
  • biológiai aktivitás csökkenése (terméketlenség)
  • toxicitás (mérgező vegyületek felhalmozódás)

  1. eróziós folyamatok 17%

  Alföld homokos területein a szél (1,45 m ha-t érint), középhegységeken, dombságokon a folyóvízi (2,3 m ha-t pusztít) erózió fenyeget.. Természetes folyamat, melyet az ember felerősíthet, gyengíthet- A kísérleti mérések, számítások alapján 80-110 m m3/év az elhordott anyag-veszteség. Ez 1-1,5 m t/év, védekezni kell ellene. Az erózióval sújtott terület 3,5 m ha (40%). Védekezés: az erdősávokat nem kell kiirtani, illetve helyre kell állítani. Időnként gyepterületeket kell beiktatni, teraszosítás, szintvonalas szántás.

  2. talajsavanyodás

  pHérték csökken, egyre nagyobb kiterjedésűek a savanyú talajok (14%). A műtrágyázás (N) következménye – a légkörbe került szennyezőanyagok kiülepedése, bemosódása erősíti ezek hatását. Emberi fegyelmezetlenség, nem megfelelő szórásegyenletesség miatt is kialakultak táblákon belül erősebben savanyodó zónák. Tápanyagok mobilizációját gátolja, élővilág szegényes Dunántúl, Északi középhegység területén.

  3. fizikai degradáció

  a nagyüzemi mezőgazdaság a XX. század közepétől. A környezetbarátabb kisüzemi gazdálkodás helyébe egyre inkább környezetterhelő, gépesített és kemizált negyüzemi gazdálkodás lép. A gépek tömörítik a talajt: a víz, levegő kiszorul a talajszemcsék közül, befolyásolja a mikroélővilágot és a növények tápanyagfelvételét. Védekezés: övárokrendszerek, szintvonalas szántás, művelőutak. Ez a talajjavítás a melioráció, amely növeli a termőképességet. Melioráció az a tevékenység, amellyel a talajdegradációs hatásokat próbálják csökkenteni és/vagy megpróbálják megszüntetni. Módszerek:

  • talajmelioráció: tápanyagutánpótlás és az elsavanyodás (4 pH) meggátlása a cél pl. talajmeszezés.
  • hidromelioráció: rossz vízgazdálkodású talajokban a gyökérzónábabn összegyűlik a pangóvíz – ezt dréncsövekkel, alagcsövekkel elvezetik. A belvízveszélyes területeken csatornákkal vezetik el a felesleges vizet. Nálunk 10-nél több belvízöblözet van (Alföld Tiszántúl, Bács szikes területek). A belvíz 15-16 nap alatt vezethető le.
  • komplex melioráció: az előző kettő együttes alkalmazása

  A melioráció fontos lehet a megelőzésben – belvizek elvezetése megakadályozza belvízöblözet kialakulását. Állami, központi források kellenek ehhez, mert nagyon drága. Az 1970-es évek elején kb. 100 000 ha felett volt a meliorált terület – ez erősen lecsökkent. A gazdaság válsága miatt az 1990-es évekre szinte 0-ra esett vissza. Tulajdonváltás, elaprózódás miatt ezekre a költséges beavatkozásokra nincs pénz. Ma kb. 10 000 ha körüli a nagysága.

  A talaj a legértékesebb természeti erőforrásunk, áldozni kell rá. A mezőgazdaság ma is stratégiai ágazat, a föld megélhetési forrást jelent sok munkanélkülivé vált embernek, ezért szociális funkciója is van.

  4. toxicitás

  A talajok képesek tompítani a bekerült anyagok hatását. Ez a kémhatástól, mésztartalomtól, szervetlen kolloidoktól függ. Ipari és kommunális szennyvíziszappal, szétszórt hulladékkal szennyeződik a talaj. A bekerült anyagok veszélyesek is lehetnek (pl. ólom 6-700 t/év 1987-ig) – főleg az ipari üzemek, hulladéklerakók környezetében. A növények felvehetik a talajból – így bekerülhetnek a táplálékláncba.