Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az ige és az igenevek szerepe a mondatban

  Az ige cselekvést, történést vagy állapotot jelölõ szófaj. Egy létigénk van: a van. Az igének kétféle ragozása lehet: alanyi és tárgyi. Tranzitív és intranzitív. Az ige alanyi személyragjai az alany számát és nyelvtani személyét jelölik meg. Az ige tárgyas személyragjai ezenkívül a tárgyra is utalnak. Az ige a mondatban különbözõ igemódokban szerepelhet:

  • A kijelentõ módú igékkel azt közöljük – vagyis kijelentjük -, hogy valóban cselekszik valaki vagy történik valami.
   Pl.: lobog.
  • Feltételes módú igealakot akkor mondunk , ha a cselekvés vagy történés valamilyen feltételhez van kötve.
    Pl.: lobogna.
  • A felszólító módú igealakokkal a felszólítás különféle árnyalatait fejezzük ki : parancsot, utasítást, kívánságot, kérést, bíztatást stb.
   Pl.: lobogj!

  Az igeneveknek többféle formája van :

  1. fõnévi igenevek
  2. melléknévi igenevek
  3. határozói igenév

  I. Fõnévi igenév : igetõ + -ni képzõ
  Jelentését és mondatbeli szerepét tekintve a fõnévi igenév a fõnévhez hasonlít.

  II. Melléknévi igenév
  Fajtái:

  • folyamatos
   Képzõje : -ó,-õ (-ható,-hetõ)
   Pl.: termõ , adó ,(adható) stb.
  • befejezett
   A mondatban többnyire minõségjelzõként fordul elõ.
   Képzõje : -t,-tt
   Pl.: fedett , talált [tárgy] stb.
   A strandon az egyik medence fedett.
  • beálló
   Képezhetjük tárgyas és tárgyatlan igékbõl. A mondatbanrendszerint jelzõként szerepel (Pl.: kelendõ árú), deállítmányként is elõfor¬dulhat ( ha az ige szinte márátalakul önálló melléknévvé, Pl.: állandó , halandó).
   Képzõje : -andó,-endõ
   Pl.: forgandó , követendõ stb.
   A szerencse forgandó.

  III. Határozói igenév :
  A határozói igenév olyan -va,-ve (esetleg -ván,-vén) képzõs igei származék, amely valamely cselekvésfogalmat határozói körülményként nevez meg; rendszerint valamilyen cselekvésnek, történésnek, létezésnek, állapotnak a módját, vagy egy névszóval kifejezett mondatrésznek az állapotát jelöli meg. A ható igék kivételével mindenigébõl képezhetõ.
  Pl.: Az ügy el van intézve.

  Az igenév kétarcú szófaj: egyrészt fõnévi, melléknévi vagy határozói, másrészt igei természetû. Igei természete abban áll, hogy olyan bõvítményeket (tárgyat, határozót) vehet maga mellé, mint az ige.

  Igeidõ: a cselekvés idejét a beszéd idõpontjához igazítja.Három igeidõt ismerünk:

  • múltidõ: a múltban történt esemény leírásakor használjuk.
   Jele: -t,-tt
   Pl.: Tegnap esett az esõ.
  • jelenidõ: jelenidejû cselekvés (történés) leírásakor használjuk.
   Jele: -
    Pl.: Esik az esõ.
  • jövõidõ: jövõben történõ eseményre való utaláskor használjuk.
   Jele: fõnévi igenév (-ni) + fog segédige
   Pl.: Holnap esni fog.