Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Balassi Bálint: Egy katonaének

  A XVI. század gazdag irodalmi életének legnagyobb teljesítménye Balassi Bálint költészete. Õt tekinthetjük a magyar nyelvû irodalom elsõ klasszikusának, világirodalmi szintû költõjének: tehetségével és kitûnõ formaérzékével múlta felül kora átlagköltõit. Ízig-vérig reneszánsz egyéniség volt. Életének mindegyik jelentõsebb eseménye hozzátartozik a reneszánsz kor világához: a vitézkedés és a szerelem, a versírás, a felekezetváltoztatás vagy a házasság. Stílusának jellemzõ sajátosságai a harmóniaigényébõl fakadnak: fõ témája a szerelem. A reneszánsz minden ismérve kimutatható költeményeiben: fõleg szerelmi és katonadalaiban az eszményítés-költészete. Õ szólal meg verseiben elõször magyarul, s katonaköltõ lévén nála szerepel elõször az “Édes hazám gondolata”. Legfontosabb forrásai: a reneszánsz sajátosságokat szolgáltató európai humanista szerelmi költészet, a közvetlen magyar költészeti elõzmény s a kódexirodalom. Verseit ciklusokba rendezte, összefüggésrendszerré formálta. Minden a tudatos szerkesztés következménye. Balassi eredetiségével, a reneszánsz stílusjegyek alkalmazásával mindannak az összefoglalója, amit a magyar költészet a középkorig produkált.

  A haza eddig hiányzott Balassi szótárából, a szülõhaza csak 1589 után szépül “édes hazává”, “jó Magyarországgá”, most mikor hazátlanná vált és bujdosnia kellett. (A tatárok elleni hadjárat hírére Lengyelországba bujdosott.) A búcsú, az emlékezés és a visszatekintés az ihletforrása az Egy katonaének: In laudem confiniorum (A végek dicsérete) címû versnek. Balassi a XVI. századi históriás énekek epikus anyagát olvasztja lírává, s emeli fel a tudós reneszánsz költészet szintjére. A korabeli európai humanista poézisben az effajta vitézi ének ismeretlen volt, csak a mi irodalmunkban lett, lehetett lírai témává a hazáért és a kereszténységért vívott önfeláldozó harc. A vers felépítésében a mellé- és fölérendeltség, a harmónia és a szimmetria reneszánsz rendje érvényesül, uralkodó szerkesztési elve a hármas szám. Szerkezete: “hárompillérû verskompozíció”:

  1. versszak: A végbeli élet dicsérete. A költemény címzettjei a vitézek (nemcsak róluk, hanem hozzájuk is szól a költemény).

  2-4. versszak: Elsõ strófa állítását igazolja, részletezi: megjeleníti a végvári élet mozzanatait. Érzelmi érvekkel akar meggyõzni e élet szépségérõl.

  5. versszak: A katonaéletet a kor legmagasabb eszményének rangjára emeli, a vitézek erkölcsi magatartásáról beszél.

  6-8. versszak: Mozzanatos képek peregnek a katonaéletbõl, vitézi élet árnyoldalai kerülnek elõtérbe. Önfeláldozó sors képe jelenik meg, mely dicséretessé teszi a végbeliek példáját.

  9. versszak: Nagy erejû érzelmi kitörés, a költõ áldása és búcsúja. Balassi egyik legáltalánosabbnak tekinthetõ kompozíciótípusa a hárompillérû versszerkezet, amelyben az elsõ, a középsõ és az utolsó versszaknak van kiemelkedõ jelentõsége. Elsõ: intonálás, felvillantja a gondolati tartalmat.

  Középsõ: eszmei súlypont, magába sûríti a gondolati tartalmat. Utolsó: összegzés, lezárás, visszautal a lényegre. A középsõ szakaszok érvelések, a gondolati tartalmat konkretizálják.