Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Hangtan

  A beszéd

  A beszéd és a nyelv ugyanannak a dolognak, a nyelvezetnek két oldala: az emberek beszélnek egymással, s beszédük a nyelv szabályai szerint van megszerkesztve. „A beszéd összefoglaló neve mindannak, amit egy nyelvi közösség tagjai, vagyis az ugyanazon a nyelven beszélő emberek érintkezésük során mondanak; a beszéd ezek szerint mondatok végtelen sorából áll.

  A nyelv viszont azoknak az elemeknek és szerkesztési szabályoknak összessége, amelyeknek birtokában a közösség tagjai létrehozzák és megértik ezeket a mondatokat, a beszédet. A beszédben, mondataink alkotásában mint szigorú előíráshoz igazodunk a nyelvhez; ezért a nyelvet egészében is szabálynak, a beszéd szabályának szoktuk minősíteni.” (Telegdi Zsigmond)
  A beszéd tehát a működésben lévő nyelv, jelzések sorozata, produkció, közlemény.

  A beszédfolyamat

  A beszédfolyamat a beszéd létrehozásától a beszéd megértéséig terjedő folyamat. Ennek során a beszélő agyában megszületik a gondolat és megindul a beszédképzés. Az agy szervező munkája eredményeképpen létrejön a beszédszervek működése, az artikuláció. Ez a nyelvi tartalom levegőrezgésekké alakul át, amelyek eljutnak a hallgatóhoz, akinek hallószervei feldolgozzák a rezgéseket. A hallószervekben átalakult rezgések az idegpályákon eljutnak az agyba, ahol megtörténik a megértés.

  A beszédhang

  Minden emberi nyelv közös jellemzője, hogy jelentéshordozó mondatai, szavai, szóelemei jelentésnélküli hangokból épülnek fel. A hang a beszédfolyamat legkisebb egysége, mindig konkrét, az adott szövegben hallható nyelvi elem, fizikai, akusztikai jelenség. A beszédhang megformálását számos tényező befolyásolja (beszédhelyzet, hangkörnyezet, a beszélő hangképző szerveinek állapota stb.) A beszédhangot meg kell különböztetni a betűtől és a fonémától. A fonéma a nyelvi rendszer funkciós egysége, szerepe a nyelvi jelek hangtestének felépítése és megkülönböztetése. A hang a fonéma akusztikus, a betű a fonéma vizuális megjelenítője.
  A kutya szó négy fonémából, négy hangból, négy betűből áll. A lúdja szó 5 fonémából, 5 betűből és négy hangból áll.

  A magyar hangállomány

  A magyar nyelvnek 39 fonémája van, ezek jelölésére 40 betűt használunk. Beszédhangjainkat két nagy csoportra osztjuk, magánhangzókra és mássalhangzókra. Elkülönítésüknél a következő tényezők játszanak szerepet:

  Magánhangzók:

  • szótagalkotó erejük van
  • tiszta zöngehangok
  • képzésükkor nyílás keletkezik a szájüregben

  Mássalhangzók:

  • a szótag szerkezetében magánhangzókhoz társulnak
  • vagy tiszta zörejhangok, vagy a zörejhez zönge is társul
  • akadályhangok, képzésükkor akadály képződik a szájüregben vagy a gégefőben