Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Magyarország a második világháborúban

  A trianoni békeszerződés

  • az első világháború vesztes országaként Magyarország is a párizsi békekonferenciák döntésétől függött
  • 1920. június 4-én írták alá a magyar békeszerződést a versailles-i Trianon kastélyban
  • a béke értelmében Magyarország területe 283 000-ról 93 000-re csökkent, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra
  • elcsatolták a Felvidéket, a Kárpátalját, Erdélyt, a Partiumot, a Bánátot, Bácskát és Burgenlandot
  • a magyarság közel 1/3-a, 3,3 millió fő került idegen fennhatóság alá
  • ezek után a magyar politikát áthatotta a revízió kérdése
  • elterjedtek olyan ideológiák miszerint a liberalizmus csődöt mondott Magyarországon és a zsidóság megerősödését segítette elő –> részben őket okolták a háború elveszítéséért
  • a konszolidációs kormányok elítélték a szélsőjobboldali gondolatokat, mégis kénytelenek voltak kiszolgálni azokat
  • elítélték a békediktátumot, de nem volt egyetértés a revízió mértékében

  Területi revízió + német függés és jobbratolódás

  • a harmincas években nőtt azon politikusok száma aki Németország feltétlen szövetségeseként határozottabb politizálást sürgetett a trianoni béke felszámolása érdekébenHorthyék mérsékelt politikai irányzata fel akarta használni a német politikát revíziós céljai megvalósítására de elkötelezettség nélkül
  • 1938-1939-től Németo. lekötelezte M.o.-t azzal, hogy több revíziós sikerhez hozzájuttatta + gazdaságilag is legfontosabb partner
  • Gömbös után Darányi, Imrédy, és Teleki is igyekezett kevésbé németbarát politikát folytatni….sikertelenül
  • 1938. november 2-án megszületett az első bécsi döntés –> visszakerült Magyarországhoz a Felvidék és a Kárpátalja déli része, Szlovákia csaknem 12 ezer m2 területe került M.o.-hoz (86,5%-a a lakosságnak magyar volt) –> az államhatár így az etnikai határt követte
  • a társadalom széles rétegeiben növelte a rendszer és politikája iránti bizalmát
  • 1939-ben Imrédy miniszterelnököt gróf Teleki Pál követte
  • Teleki fenn akarta tartani az önálló magyar politizálás lehetőségét, de ennek ellenére az ország mozgástere kül- és belpolitikában is egyre szűkült
  • Lengyelország lerohanásakor a Teleki-kormány igyekezett kívül maradni a háborún
  • 1940. augusztus 30-án meghozták a 2. bécsi döntést, amely felosztotta Erdélyt, az északi rész + Székelyföld visszakerült M.o.-hoz (43600 km2-el gyarapodott az ország) –> ez a területi rendezés egyik felet sem elégítette ki
  • a döntés után M.o. még jobban elkötelezte magát Németo. mellett, csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez + hozzájárult ahhoz hogy Románia irányába német csapatok haladjanak át az ország területén
  • Teleki továbbra is ellenállt a németbarát politika fokozásának, megtagadta a Jugoszlávia elleni hadjáratban való részvételt + örökbarátsági szerződést kötött velük –> öngyilkos lett
  • a németek április 6-án lerohanták Jugoszláviát, a magyar csapatok április 11-én csatlakoztak a támadáshoz
  • Teleki után Bárdossy lett miniszterelnök –> kiszolgálta a németeket
  • visszakapta M.o. a Bácskát, a baranyai háromszöget, és a Muravidéket

  Magyarország a háborúban

  • M.o. akkor került hadiállapotba amikor csatlakozott a Sz.u. elleni hadjárathoz
  • 1941. december 7-én a brit kormány is hadat üzent M.o.-nak, ezután Bárdossy-ék hadat üzentek Amerikának
  • a keleti frontra küldtek magyar hadtesteket, de sikertelenek voltak a németek mégis több katona bevonását követelték
  • 1943-ban szovjet csapatok felmorzsolták a 2. magyar hadsereget a Don folyó mentén
  • 1942 elején Horthy Kállay-t nevezte ki miniszterelnöknek –> politikai fordulatot kellett előkészítenie, de a közvéleményt mélyen áthatotta a németbarát propaganda és a revíziós sikerek
  • 1943 őszén előzetes fegyverszüneti egyezményt írtak alá –> a németek hírt szereztek a titkos tárgyalásokról és előkészítették M.o. megszállását à1944. március 19-én végre is hajtották (Horthyt tárgyalásokra csalták)
  • végül Horthy engedett, kinevezte Sztójay Dömét miniszterelnöknek, Edmund Veesenmayer vette át az irányítást
  • 44 márciusában Horthy elkezdte a kiugrás előkészítését –> Lakatos Gézát nevezte ki
  • 1944. október 11-én aláírták a fegyverszünetet a Szovjetunióval
  • Horthy rádióbeszédben bemondta hogy kilépnek a háborúból, rögtön letartóztatták + másnap lemondatták
  • a németek Szálasi Ferencet nevezték ki miniszterelnöknek
  • megalakult a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága –> a nyilasok letartóztatták és kivégezték vezetőit (Bajcsy-Zsilinszky Endre pl.)
  • decemberben megindultak a szovjet erők, 1945 február 13-án zárult le a hosszas ostrom, áprilisban hagyták el az utolsó német csapatok M.o.-t