Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Szóelemek

  Morféma: (szóelem), a nyelv legkisebb, érzékelhető hangtestből álló, önálló jelentéssel bíró egységei: szavak és toldalékok.

  Szótári szó (lexéma): a szókészlet egy tagja, a nyelv egysége.
  Szóalak: a mondat egyik építőeleme, a beszéd egysége.

  A MORFÉMÁK CSOPORTOSÍTÁSA ALAKI ÖNÁLLÓSÁG SZERINT:

  1.: Szabad morfémák: Más szóelemektől függetlenül, önállóan is előfordulhatnak.
  A szótári szó: A teljes szóalak kiindulópontjaként szótőnek nevezzük.
  A szótövek csoportosítása:
  Kötöttség szerint: – szabad szótő,
  - kötött szótő (bokr-).
  Alakok száma szerint: – egyalakú szótövek (ír, olvas),
  - többalakú (változó) szótövek (bokor–bokr, mocsár–mocsar).
  Toldalékoltság szerint: – abszolút szótő (csal-atkozhatnának),
  - relatív szótő (csalatkozhat-nának).
  Hangalak szerint: – hangzóhiányos (pl. töröl-törlő, pereg-pergő),
  - v-tövű igék: – nő-növ, lő-löv,
  - sz-v tövű igék: tesz, vesz, hisz, lesz, visz, eszik, iszik,
  - fekszik-fekvő, alszik-alvó.
  További részekre nem bontható, ún. elemi szó.

  2.: Félszabad morfémák: (viszonyítószó, viszonyszó, álszó)
  Önállóan nem fordulnak elő, csak más szótövekkel együtt, bár velük nem olvadnak össze. Jelentésük járulékos jellegű.
  Álszintagmákban szerepelnek. Pl.: igekötők, névutók, névelők.

  3.: Kötött morfémák:
  Csak más morfémákhoz kapcsolódva előforduló toldalékok.

  Zéró morféma: pl. a kijelentő mód jele.
  Záró morféma: pl. a határozói igenév képzője (-va, -ve, -ván, -vén).

  A TOLDALÉKOK:

  KÉPZŐK:
  Általában a szótő után az első helyen állnak (kivétel: mély|e|bb|ít).
  Szerepük: – teljesen új jelentésű szót hozhatnak létre,
  - megváltoztathatják a szó szófaját, mondatbeli helyét,
  - megváltoztathatják a szó bővíthetőségét, bővítményeit.
  Általában kapcsolódhat hozzájuk újabb képző, jel vagy rag (kivétel: -va, -ve, -ván, -vén, mert ezek zárómorfémák).

  Ige * ige
  - műveltető: -at, -et, -tat, -tet,
  - visszaható: -kodik, -kedik, -ködik, -kozik, -kezik, -közik, -ódik, -ődik, -ó(d)zik, -ő(d)zik,
  - szenvedő: -atik, -etik, -tatik, -tetik,
  - ható: -hat, -het,
  - gyakorító: -gat, -get, -gál, -gél, -dos, -des, -dös, -kod, -ked, -köd, -dogál, -degél, -dögél,
  - mozzanatos igék: -n, -int, -ll, -csillan, -csavarint, -sugall,
  - kezdő igék: -d, -l, -dul, -dül, -éled, -szólal, -kondul, -csendül.

  Névszó * ige
  - vmilyen eszközt használ: -l, -z,
  - vmivel ellát: -l, -z,
  - vmit fog, gyűjt, szed: -ászik, -észik, -zik,
  - vmilyen módon viselkedik: -kodik, -kedik, -ködik,
  - vmilyennek mond, gondol: -l, -ll,
  - vmilyenné tesz: -ít,
  - vmilyenné lesz, válik: -ul, -ül, -odik, -edik.

  Ige * névszó
  - cselekvés folyamata: -ás, -és,
  - cselekvés eredménye: -at, -et, -mány, -mény, -vány, -vény,
  - képesség, tulajdonság: -ékony, -ékeny, -ánk, -énk,
  - képesség, tulajdonság hiánya: -tlan, -tlen,
  - főnévi igenév: -ni,
  - melléknévi igenév: -ó, -ő, -tt, -t, -andó, -endő,
  - határozói igenév: -va, -ve, -ván, -vén.

  Névszó * névszó
  - foglalkozás: -s, -ász, -ész,
  - gyűjtőnév: -ság, -ség,
  - elvont fogalom: -ság, -ség,
  - kicsinyítés, becézés: -ka, -ke, -cska, -cske,
  - asszonynév: -né,
  - valamivel ellátott: -s, -ú, -ű,
  - valaminek híjával elvő, vmitől megfosztott: -tlan, -tlen, -talan, -telen,
  - valahová tartozó: -i,
  - mértéket jelölő: -nyi,
  - törtszámnév: -d,
  - sorszámnév: -dik.

  JELEK:
  A képzők után és a ragok előtt vannak (kivétel: mély|e|bb|ít). Egynél több is járulhat a szótőhöz, de utánuk csak ragok következhetnek.
  Nem hoznak létre új szótári szót, nem változtatják meg a szó szófaját, mondatbeli szerepét, de egy-egy nyelvtani jelentésmozzanattal gazdagítják a szótő jelentését (pl. idő, mód, számbeliség).
  - ige módjelei (*; -na, -ne, -ná, -né; -j),
  - ige idejének jelei: -t, -tt,
  - alap-, közép-, és felsőfok jele: -bb, leg-…-bb,
  - birtokos személyjelek: -m, -d, -a, -e, -ja, -je; -nk, -unk, -ünk, -tok, -tek, -tök, -uk, -ük, -juk, -jük (+többes szám), a több birtok jele: -i,
  - birtokjel: -é (a birtokoshoz járul),
  - a többes szám jele: -k, -i.

  RAGOK:A szóalak zárómorfémái, más morféma nem állhat utánuk, és egy ragnál több nem lehet egy szóalakban.
  A ragok meghatározzák a szavak mondatbeli szerepét.
  - ige alanyi (-k; -sz; *; -unk, ünk; -tok, -tek, -tök; -nak, -nek) és tárgyas szemályragjai (-m; -d; -ja, -i; -juk, -juk; -játok, -itek; -ják, ik),
  - tárgyrag: -t,
  - határozóragok: banbenbólbőlbabeonenönrólrőlnanenálnéltóltőlhozhezhöznak
  nekigkorszorszerszörulülképpenképpkéntvalvelvávéért,
  - birtokos jelző ragja: -nak, -nek.Elő- vagy kötőhangzók: (álmorfémák) A toldalékok előtt a mássalhangzótorlódás elkerülésére egy rövid magánhangzó jelenhet meg.

  Az egy szótőből képezhető szóalakok száma és az alakok egymáshoz való viszonya alakrendszert alkot.

  Szerző: V.K.