Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A rendi monarchia központosítási kísérlete (1458-1490)

  Mátyás király élete, neveltetése, és trónra kerülése

  (Kolozsvárott született 1443. febr. 23-án. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fiaként. Nevelője Vitéz János váradi püspök volt. Az apja Hunyadi János a „nagy törökverő”. 1456-ban pestisjárványba halt meg a nándorfehérvári diadal után. Több csatát is átélt az apja oldalán, ezek edzetté és tapasztaltabbá tették. Bátyját Lászlót 1457-ben kivégezték,ő pedig V. László fogságába került Prágába, de a király hirtelen meghalt, és így Mátyást kiszabadítják és hazahozzák . Utána Szilágyi Mihály, a nagybátyja 15 000 katona élén, akiknek nagy része köznemes volt, érkezett a királyválasztó országgyűlésre, és Mátyást kikiáltotta királlyá: 1458. Január 24.-én. Majd februárban a budai Nagyboldog Asszony templomban is királlyá avatják (mai Mátyás templom), de a szent koronával nem tudják megkoronázni, mivel III. Frigyes Német-római királynál van. Ezért 1463-ban megkötik a Bécsújhelyi szerződést. Ennek értelmében Mátyás visszakapja a koronát, de ha fiú utód nélkül hal meg, akkor a Habsburgok, vagy a rokonai öröklik a magyar trónt.

  Hatalmának megszilárdítása:

  • A huszita hadsereg maradékainak szétverése, a Fekete seregbe olvasztása
  • A bárók megfékezése. (Szilágyi eltávolítása, megfosztotta Garait, a nádori, Újlakit pedig az erdélyi vajdai tisztjétől.) (Köznemesi többségű országgyűléssel kívánta korlátozni a bárók hatalmát.

  A központosított hatalom alapjainak megteremtése

  - Állandó hadsereg
  - A jövedelemrendszer, államháztartás
  - Kancellária:
  A bárói befolyás alatt álló királyi tanács háttérbe szorult. A legfontosabb államügyeket a nagy kancellária intézte. (a kancelláriák összevonása)
  - Az igazságszolgáltatás reformja:
  Mátyás király a különös és a személyes jelenlét bíróságait összevonta a „királyi személyes jelenlét bírósága” néven egyesítette. Az élére személynök került, aki nem csak a nemesség ügyeiben, hanem a városok ügyeiben is döntött.
  Ezeknek az intézményeknek a vezetői, hivatalnokai többnyire a köznemesi, a polgári időnként pedig a jobbágyi sorból emelkedtek föl. Művelt, szakképzett emberek voltak, akik támogatták uralkodójukat.
  Az ország gazdaságának vezetése, a királyi jövedelmek behajtása a kincstartóság feladata volt.
  Kincstartók voltak: Janus Pannonius, és Ernuszt János.
  Kincstári reform (1467):
  Megszüntették a kamara hasznát, s helyette a királyi kincstár adóját vezették be.

  - Korábban sokan szereztek mentességet jobbágyaik számára az állami adók alól, most pedig az uralkodó mindenki számára kötelezővé tette az új adó befizetését.

  - Károly Róbert óta telkenként szedték be az adót (kapuadó), még ha több család is élt ott, mostantól családonként, háztartásonként (kéményenként füstpénz) kellett fizetni évi 20 dénárt.

  Rendkívüli hadiadók: melyet akár évente többször is beszedhettek. Ez mindig forintos adó volt, (egy hízott disznó ára).

  Török ellenes harcok

  A törökök ellen apjával Hunyadi Jánossal ellentétben védekező politikát folytat, és folytatta a déli végvárrendszer kiépítését, amit annak idején Zsigmond király kezdett el, így kettős végvárrendszert épített ki a déli határ mentén. 1463-ban elfoglalta Jajcát, majd 64-ben Szrebernik várát, majd 1476-ban Szabácsot is meghódította, és kiépítette az un. bánsági területeket, melyek ütköző területek voltak a törökkel szemben. A bánságok területén erős hadsereg állomásozott, amelynek feladata a várak felszabadítása, és a védelem biztosítása volt. 1479-ben a fekete sereg is beavatkozott a harcokba: Kenyérmezőnél döntő vereséget mértek a törökökre (vezérük Kinizsi Pál volt). 1480-81-ben újabb győzelmeket arattak itt a déli területeken, megerősítették Nándorfehérvár várát, és a Hunyadiak ősi birtokait is. (Vajdahunyad vára, Szörényi bánság) 1483-ban sikerült békét kötni a törökökkel, kezdetben 5 évre, majd később újabb 10 évvel meghosszabbítani ezt a békekötést. A török ellenes nagyobb hadjáratnak nem lett volna esélye, mert európai segítség valójában csak szóban érkezett, és széles európai összefogás nem valósult meg.

  Corvin János utódlásának biztosítása – Problémák: a bécsi polgárlánytól fiú gyermeke született, Corvin Jánosnak nevezték el, és mivel nem volt más örököse, ezért megpróbálta számára biztosítani a magyar trónt. Ennek 2 akadálya volt: az egyik, hogy III. Frigyes Német-Római császárral érvénybe volt egy szerződés, miszerint a Habsburgok kezére kerülne a magyar korona, a másik hogy a Jagellók sem ismerték el Corvin Jánost, mert cseh királyként Mátyásnak meg kellett osztoznia Jagelló Ulászlóval a trónon, így ők is a magyar királyságot meg akarták szerezni. 1485-ben Mátyás bevonult Bécsbe, majd 86-ban és 87-ben is elfoglalta Alsó-Ausztria nagy részét, ill. 1470-es években jelentős Cseh területeket foglalt el, (pl. Szilézia) de korai halála megakadályozta tervei megvalósításában.

  Mátyás udvara, építkezések: A reneszánsz kultúra Mátyás király uralkodása idején terjedt el Magyarországon: ennek egyik bizonyítéka: a visegrádi vár átépítése reneszánsz stílusban kezdődik, ezt jelzi a vörös márványkút is Visegrádon. A budai várban is reneszánsz stílusjegyek előfordulnak, valamint az esztergomi Bakócz kápolna stílusa is erre vall. Humanista írók, költők és történetírók jönnek jelentős számban, főleg Itáliából, de más területekről is a királyi udvarba. (Beatrix hercegnővel köt házasságot 1476-ban és az ő kíséretében érkeznek nagy számban humanisták) Jelentősebb író-költő: Janus Pannonius, Vitéz János, Galeotto Marcio, Oláh Miklós püspök, Bonfini. Mátyás könyvtárát Corvináknak nevezik. Színes, aranyselyemmel borított könyvek, zsoltáros könyvek és tudományos művek gyűjteménye volt. Budán több nyomda működött, közülük a legjelentősebb Hess András nyomdája volt.